Уебсайтът служи като доставчик на независима информация и препоръки за лицата, интересуващи се от хазартните игри в онлайн казината и не е доставчик на онлайн хазартни услуги. Всяка една информация, налична на Уебсайта, е единствено с информационни цели и не трябва да бъде разглеждана като правна консултация при никакви обстоятелства.

Уебсайтът съдържа връзки към други външни сайтове. Уебсайтът не оказва влияние върху съдържанието на тези други сайтове и не поема отговорност за този вид съдържание. Съветваме ви внимателно да прочетете всички правила за използване на външните сайтове, преди да започнете да участвате в каквито и да е било хазартни игри.

Уебсайтът съдържа материали защитени с авторски права, търговски марки и други правно защитени материали, включително, но не само текстове, снимки, видео материали, графики, музика и звукозаписи.

Разпоредбите посочени в този раздел на Условията осигуряват защитата на интересите на Администрацията на Уебсайта и третите страни държащи правата свързани със съдържанието на Уебсайта. Освен това всички притежатели на права могат да упражняват правата си, посочени тук, по свое усмотрение.

Потребителят на Уебсайта няма право да прави промени, да публикува, да прехвърля към трети страни, да участва в продажбата или прехвърлянето, да създава производни продукти или да използва по какъвто и да е било друг начин, независимо дали пълно или частично, съдържанието на Уебсайта.

Освен ако не е предвидено друго в закона за авторското право и сродните му права, материалите, изтеглени от Уебсайта, не могат да бъдат копирани, разпространявани, прехвърляни на трети страни, публикувани или използвани по друг начин за търговски цели без писменото разрешение от страна на Администрацията на Уебсайта или друг законен собственик на изключително право.

ДЕКЛАРАЦИИ ОТНОСНО ПУБЛИКУВАНЕТО НА УЕБСАЙТА НА ИНФОРМАЦИЯ (СЪДЪРЖАНИЕ) НАРУШАВАЩИ ПРАВАТА И ЗАКОНОВИТЕ ИНТЕРЕСИ НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА ПРАВАТА

Притежателят на изключителните права върху резултатите от интелектуалната дейност (наричан по-долу “Притежател на права”) има право да се обърне към Администрацията на Уебсайта в случай, че информацията (съдържанието) открито на Уебсайта е било публикувано без разрешение или друго правно основание от Притежателя на права и да уведоми за нарушаването на неговите/нейните изключителни права върху резултатите от интелектуалната дейност.

За да се обърне към Администрацията на Уебсайта, Притежателят на права трябва да използва формата за обратна връзка на следния линк: https://onlinecasinohex.ca/contacts/

Заявлението, уведомяващо нарушаването на изключителните права върху резултатите от интелектуалната дейност към Администрацията на Уебсайта, трябва да бъде добре аргументирано и да съдържа друга информация доказваща наличието на законови права върху съдържанието.

Ако уведомлението за нарушаването на изключителните права върху резултатите от интелектуалната дейност е подадено от лице упълномощено от Притежателя на правото, копие от документа (в писмена или електронна форма) доказваща неговото/нейното упълномощаване, трябва да бъде прикачено към уведомлението.

В случай на непълна информация, неточности или грешки открити в уведомлението за нарушаване на изключителните права върху резултатите от интелектуалната дейност, Администрацията на Уебсайта има правото да изпрати известие да Притежателя на правото/упълномощеното от него/нея лице в рамките на 24 часа от момента на получаване на това уведомление, за актуализиране на въпросната информация.

В рамките на 24 часа от момента на получаване на уведомлението за нарушаване на изключителните права върху резултатите от интелектуалната дейност или информацията актуализирана от Притежателя на правото/упълномощеното от него/нея лице, Администрацията на Уебсайта трябва да премахне съдържанието публикувано в нарушение на изключителните права на Притежателя на правото.

ОПРОВЕРЖЕНИЕ

ТОЗИ УЕБСАЙТ, СЪДЪРЖАНИЕТО И УСЛУГИТЕ НА УЕБСАЙТА ТРЯБВА ДА БЪДАТ ПРЕДОСТАВЕНИ ТАКИВА КАКВИТО СА, БЕЗ КАКВИТО И ДА Е БИЛО ИЗРИЧНИ, КОСВЕНИ, ЗАКОНОУСТАНОВЕНИ ИЛИ КАКВИТО И ДА Е БИЛО ДРУГИ ПРЕДСТАВЯНИЯ, ГАРАНЦИИ ИЛИ УСЛУГИ. ПОТРЕБИТЕЛИТЕ ИЗПОЛЗВАТ УЕБСАЙТА, СЪДЪРЖАНИЕТО И УСЛУГИТЕ МУ НА СВОЙ СОБСТВЕН РИСК.

С НАСТОЯЩЕТО УЕБСАЙТЪТ ИЗРИЧНО ОПРОВЕРГАВА ВСИЧКИ ПРЕДСТАВЯНИЯ, ГАРАНЦИИ И УСЛОВИЯ ПОД КАКВАТО И ДА Е БИЛА ФОРМА, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ СА ИЗРИЧНИ ИЛИ ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ, ЗА ЦЯЛОТО СЪДЪРЖАНИЕ НА УЕБСАЙТА И ВСИЧКИ УСЛУГИ НА УЕБСАЙТА ПУБЛИКУВАНИ ПО КОЕТО И ДА Е БИЛО ВРЕМЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО КАКВИТО И ДА Е БИЛО ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ ПРЕДСТАВЯНИЯ, ГАРАНЦИИ И УСЛОВИЯ ЗА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, ПРИГОДЕНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ, ЛИПСА НА НАРУШАВАНЕ НА ПРАВАТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ, ТОЧНОСТ, НАВРЕМЕННО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА, ЦЯЛОСТНОСТ НА ИНФОРМАЦИЯТА, СЪВМЕСТИМОСТ, АКТУАЛНОСТ, ЦЯЛОСТНОСТ, СИГУРНОСТ, КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ, ЯСНОТА НА ПРАВАТА НА СОБСТВЕНОСТ, ПРАКТИЧЕСКО ИЗПОЛЗВАНЕ, ПРИГОДЕНОСТ, КАЧЕСТВО, БЕЗПЛАТНО ИЗПОЛЗВАНЕ, КАКТО И ВСИЧКИ ДРУГИ ГАРАНЦИИ, КОИТО МОГАТ ДА ВЪЗНИКНАТ ПОД ДЕЙСТВИЕТО НА ВСЕКИ ЕДИН ПРИЛОЖИМ ЗАКОН.

ОСВЕН ТОВА АДМИНИСТРАЦИЯТА НА УБЕСАЙТА ОПРОВЕРГАВА КАКВИТО И ДА Е БИЛО ПРЕДСТАВЯНИЯ, ГАРАНЦИИ И УСЛОВИЯ СВЪРЗАНИ СЪС СЛЕДНОТО, А ИМЕННО ЧЕ:

КОГАТО НЕ Е ВЪЗМОЖНО ПРИЛАГАНЕТО НА КАКВИТО И ДА Е БИЛО ВЪЗРАЖЕНИЯ ИЛИ ОПРОВЕРЖЕНИЯ, СРОКЪТ НА ВАЛИДНОСТ НА ВСИЧКИ ПРИЛОЖИМИ ИЗРИЧНИ, КОСВЕНИ И ЗАКОНОУСТАНОВЕНИ ПРЕДСТАВАНИЯ, ГАРАНЦИИ И УСЛОВИЯ ТРЯБВА ДА БЪДЕ ОГРАНИЧЕН ЗА ПЕРИОД ОТ ТРИДЕСЕТ (30) ДЕНА ОТ ДАТАТА НА ПЪРВОТО ИЗПОЛЗВАНЕ НА УЕБСАЙТА, СЪДЪРЖАНИЕТО И УСЛУГИТЕ МУ ОТ ПОТРЕБИТЕЛЯ, КАТО СЛЕД ИЗТИЧАНЕТО НА ТОЗИ СРОК НЯМА ДА БЪДАТ ПРИЛАГАНИ КАКВИТО И ДА Е БИЛО ГАРАНЦИИ.

ДОКАТО СЪДЪРЖАНИЕТО НА УБЕСАЙТА И УСЛУГИТЕ МУ ОСИГУРЯВАТ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ ДИГИТАЛНИ МАТЕРИАЛИ ПРЕДОСТАВЕНИ В НЕМАТЕРИАЛНА СРЕДА, ПОТРЕБИТЕЛЯТ ПО НИКАКЪВ НАЧИН НЕ МОЖЕ ДА СЕ ОТКАЖЕ ОТ ТЕЗИ УСЛОВИЯ .

ГРАНИЦИ НА ОТГОВОРНОСТТА

Потребителят потвърждава, че той/тя разбира и приема без каквито и да е било ограничения всички отговорности и рискове, които могат да възникнат при използването на Уебсайта.

Администрацията на Уебсайта, служителите, ръководството, партньорите, акционерите и агентите не носят никаква отговорност за каквито и да е било грешки или спирането на функционирането на Уебсайта, довели да загуба на бизнес информация, печалба или друга финансова загуба във връзка с искове, загуби, петиции, действия или други събития, възникнали при прилагането на тези Условия и юрисдикцията им, включително такива в резултат от навигацията в Уебсайта, използването му, достъпа до които и да е било от файловете му или части от тях, както и в резултат на каквито и да е било права предоставени по този начин, дори ако Администрацията на Уебсайта е била уведомена за такива потенциални загуби, независимо от това дали подобно събитие или грешка са възникнали в резултат на атаки срещу интелектуална или друг вид собственост, независимо дали са базирани на каквито и да е било нарушения, неглижиране, нарушаване на договорни отношения и независимо дали са възникнали поради подобни събития или ситуации или не.

Общата отговорност и обезщетение, свързани с използването на Уебсайта, независимо дали пълно или частично, или на материалите му, е ограничено в парично изражение чрез сума не превишаваща десет ЕВРО (EUR 10.00).

Влизайки на Уебсайта, Потребителят се съгласява, че тези Условия са уредени съгласно законодателството на Англия.

Валидността, интерпретацията и изпълнението на тези Условия, каквито и да е било правни взаимоотношения възникнали във връзка с или свързани с изпълнението или нарушаването на тези Условия, както и на каквито и да е било свързани правни взаимоотношения е подчинено на законодателството на Англия (независимо от конфликтите на правните принципи). Всяко едно правно действие или съдебно производство свързано с валидността, интерпретацията и изпълнението на тези Условия, каквито и да е било правни взаимоотношения възникнали от или свързани с изпълнението или нарушаването на тези Условия, както и на свързаните правни взаимоотношения, трябва да бъде разглеждано единствено от съдилище на територията на Англия. Всички страни приемат изключителната юридическа компетентност на тези съдилища и се отказват от всякакви възражения свързани с разумността или пригодеността на тази компетенция. Конвенцията за договорите за международна покупко-продажба на стоки на ООН (Виенската конвенция от 1980 година) не трябва да бъде прилагана към настоящите Условия или да ги засяга по какъвто и да е било начин.

В случай на несъответствие в текста на разпоредбите на тези Условия преведени на други езици и версията на английски език, трябва да се има предвид английската версия на Условията.

Потребителят трябва да приеме и прегледа всички необходими известия изпратени на неговия/нейния имейл адрес предоставени по този начин по време на регистрацията на Уебсайта, ако такива функции са налични на Уебсайта.

Потребителят се отказва от:

Каквито и да е било права, които могат да му/ѝ бъдат предоставени във връзка с каквото и да е било съдебно производство от съдебно заседание или в резултат на такива процедури; Участието в или организирането на каквито и да е било колективни действия срещу Уебсайта във връзка с работата на Уебсайта, разпоредбите на тези Условия или каквито и да е било други споразумения изложени тук. Ако Уебсайтът е задължен да сезира съд, различен от арбитражен, за събиране на каквито и да е било дължими такси или за да защити правата си, Потребителят трябва да възстанови на Уебсайта всички направени разходи, налози и такси, ако Уебсайтът спечели делото.

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Потребителят потвърждава, че в допълнение към разпоредбите на настоящите Условия, той/тя е прочел/а Условията за използване, както и другите споразумения свързани с тези Условия, и приема ограниченията наложени от тях.

Липсата на резултати от мерките на организация или контрол над стриктното спазване на разпоредбите на настоящите Условия или свързаните с тях споразумения от страна на Администрацията на Уебсайта не трябва и не може да бъде приемана като отказ от каквито и да е било права или разпоредби.

Потребителят не може да възлага тези Условия за използване и/или да прехвърля правата и задълженията си на Потребител по настоящето споразумение на каквито и да е било трети страни, независимо дали пълно или частично.

Администрацията на Уебсайта има правото по всяко време да ограничи и/или забрани използването на Уебсайта от Потребителя без предварително уведомяване, а единствено на базата на собствени вътрешни правила.

Покажи повече