1. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Тази политика, свързана с обработването на лични данни, определя процедурата за обработване на лични данни, както и мерките осигуряващи защитата на личните данни на сайта (името на бранда) — наричан по-долу Администратор на Уебсайта.

1.1. Администраторът на Уебсайта спазва зачитането на човешките и гражданските права и свободи при обработването на личните данни, включително защитата на правата за поверителност, личните и семейни тайни като най-важна цел и условие за изпълнението на дейностите.

1.2. Тази политика на обработване на личните данни от Администратора на Уебсайта (наричана по-долу Политика) се отнася за цялата информация, която Администраторът на Уебсайта може да събере за посетителите на сайта bgcasinohex.com .

2.ОСНОВНИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИЗПОЛЗВАНИ В ТАЗИ ПОЛИТИКА

2.1. Автоматизирано обработване на лични данни — обработване на лични данни с помощта на софтуер;

2.2. Блокиране на лични данни — временно спиране на обработването на лични данни (с изключение на случаите, при които обработването е необходимо за изясняване на личните данни);

2.3. Уебсайт — съвкупност от графични и информационни материали, както и компютърни програми и бази данни, осигуряващи представянето им в интернет чрез мрежовия адрес bgcasinohex.com;

2.4. Информационна система за лични данни — съвкупност от лични данни, съхранявана в бази данни както и информационни технологии и технически средства осигуряващи обработката на личните данни;

2.5. Анонимизиране на лични данни — действия правещи невъзможно разбирането на кой точно потребител или субект на лични данни принадлежат личните данни, без да се използва допълнителна информация;

2.6. Обработване на лични данни — всяко едно действие (операция) или съвкупност от действия (операции) извършени с или без използването на компютърно оборудване насочени към личните данни, включително събиране, записване, систематизиране, натрупване, съхранение, изясняване (актуализиране, промяна), извличане, използване, прехвърляне (разпределение, предоставяне, достъп), обезличаване, блокиране, изтриване, унищожаване на лични данни;

2.7. Лични данни — всяка една информация пряко или непряко свързана с определен или определяем Потребител на Уебсайта;

2.8. Потребител — всеки един посетител на уебсайта bgcasinohex.com;

2.9. Предоставяне на лични данни— действия целящи разкриването на лични данни на определено лице или определен кръг лица;

2.10. Унищожаване на лични данни — всички действия водещи до необратимото унищожаване на личните данни с невъзможност за възстановяване в бъдеще в информационната система за лични данни и (или) водещи до унищожаването на материалните носители на лични данни.

2.11. “Куки” — малка частица информация изпращана от уебсайта и съхранявана на компютъра на потребителя. Уеб клиентът или уеб браузърът изпраща куки като HTTP-заявка до уеб сървъра всеки път, когато бъде направен опит за отваряне на съответната страница на уебсайта.

3. НА АДМИНИСТРАТОРА НА УЕБСАЙТА Е ПОЗВОЛЕНО ДА ОБРАБОТВА СЛЕДНАТА ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

3.1. Да събира и обработва анонимизирани данни за посетителите (включително “куки”) с помощта на интернет статистически услуги като Google Analytics и други;

3.2. Администраторът на Уебсайта събира следните данни: Лични данни:

Уебсайтът не събира никакви специални категории лични данни за Потребителя (това включва подробности за расата или етническата принадлежност на потребителя, религиозни или философски убеждения, сексуален живот, сексуална ориентация, политически възгледи, членство в профсъюз, информация за здравето на потребителя и генетични и биометрични данни ). Уебсайтът също не събира информация за наказателни присъди и престъпления.

4. ЦЕЛ НА ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

4.1. Цел на обработването на личните данни на Потребителя — да информира Потребителя чрез изпращането на имейли; да осигурява на Потребителя достъп до услугите, информацията и/или материалите на уебсайта осигурявайки функционалността внедрена на сайта;

4.2. Освен това Администраторът на Уебсайта има правото да уведомява Потребителя за нови продукти и услуги, специални оферти и различни събития. Потребителят винаги може да се отпише от получаването на известия изпращайки на Администратора на Уебсайта съобщение отбелязано като “Отписване от получаване на каквито и да е било известия за нови продукти, услуги и специални оферти”;

4.3. Анонимизираните данни на Потребителите, събрани чрез онлайн статистическите услуги, се използват за събирането на информация за действията на Потребителите на уебсайта и за подобряване качеството на уебсайта, както и на съдържанието му.

5. СРОК НА ЗАДЪРЖАНЕ

5.1. Критерии, използвани за определяне на срока на съхранение: Уебсайтът ще запази личните данни на Потребителя само толкова дълго, колкото е необходимо, за да изпълни целите, за които Уебсайтът ги е събрал, включително за целите на удовлетворяване на законови, счетоводни или отчетни изисквания.

5.2. Критериите, които уебсайтът използва, за да определи какво е „необходимо“, зависят от естеството на конкретните въпросни лични данни. Нормалната практика е да се определи дали има/има някакво специфично законодателство(я) на ЕС и/или национално(и) (например изискване за лиценз, данъчни или корпоративни закони), които позволяват или дори задължават уебсайта да съхранява определени лични данни за определен период от време (в този случай Уебсайтът ще съхранява личните данни за максималния период, посочен от всеки такъв закон) и ако не, дали има закони и/или договорни разпоредби, които могат да бъдат използвани срещу Уебсайта от Потребителя и/или трети страни и ако да, какви са давностните срокове за такива действия. В последния случай Уебсайтът ще съхранява всички релевантни лични данни, от които Уебсайтът може да се нуждае, за да се защити срещу всякакви искове, оспорване(я) или други подобни действия(я) от вас и/или трети страни.

5.3. Когато личните данни на Потребителя вече не се изискват от Уебсайта, Уебсайтът или ще ги изтрие сигурно, или ще ги анонимизира.

6. ИЗПОЛЗВАНЕ НА КУКИ

6.1. Използването на куки от Потребителите се изисква, за да могат да ползват уебсайтовете и всичките им функции, например достъп до защитени раздели на уебсайта. Ако иска Потребителят може да блокира или изтрие куки като промени съответните настройки на браузъра, но Потребителите трябва да имат предвид, че това ще се отрази на коректното функциониране на уебсайтовете.

6.2. Аналитичните файлове “куки” събират информация за начина, по който Потребителите използват Уебсайта. Те позволяват на Администратора на Уебсайта да получава информация за това от какво се интересуват Потребителите на уебсайтовете и да правят съответните подобрения на сайтовете. Например куки показват на Администратора на Уебсайта които страници на уебсайтовете се посещават по-често, помагат им да откриват трудностите, с които се сблъскват потребителите при използването на уебсайтовете и да оценят маркетинговите резултати. Благодарение на това Администраторът на Уебсайта получава възможността да бъде в крак с промените в начина на ползване на уебсайта като цяло.

6.3. Потребителите могат да контролират използването на куки чрез настройките на браузъра си. Ако Потребителят реши да деактивира куки, все още ще може да ползва уебсайтовете, въпреки че някои раздели и функции няма да работят. Отделните браузъри са различни. За да разберете как да деактивирате куки в браузъра си, посетете и прочетете менюто с помощ на браузъра си.

7. ПРАВНИ ПРИЧИНИ ЗА ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

7.1. Администраторът на Уебсайта обработва личните данни на Потребителя само, ако те са попълнени и/или изпратени от Потребителя по негова собствена преценка чрез специалните формуляри на сайта. Попълвайки съответните формуляри и/или изпращайки личните си данни до Администратора на Уебсайта, Потребителят изразява съгласието си с тази Политика;

7.2. Администраторът на Уебсайта обработва анонимизираните данни на Потребителя, ако това е позволено в настройките на браузъра на Потребителя (ако са активирани запазването на куки и използването на JavaScript технологията).

8. РАМКА НА СЪБИРАНЕТО, СЪХРАНЕНИЕТО, ПРЕНОСА И ДРУГИ ВИДОВЕ ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

8.1. Сигурността на обработването на личните данни от Администратора на Уебсайта се осигурява чрез прилагането на законови, организационни и технически мерки необходими за пълното спазване на настоящите изисквания на законодателя в сферата на защитата на личните данни;

8.2. Администраторът на Уебсайта гарантира сигурността на личните данни и прилага всички възможни мерки за предотвратяване достъпа на неоторизирани лица до личните данни;

8.3. Личните данни на Потребителите никога, при никакви обстоятелства, няма да бъдат препратени до трети страни с изключение на случаите, в които това се изисква от настоящето законодателство;

8.4. Ако бъдат открити някакви неточности в личните данни, Потребителят може да ги актуализира изпращайки уведомление до Администратора на Уебсайта;

8.5. Администраторът на Уебсайта предприема следните мерки, за да гарантира сигурността и защитата на личната информация на Потребителя:

8.6. Тъй като няма напълно надежден начин за защита на информацията по време на процеса на електронно съхранение, обработване и прехвърляне, Администраторът на Уебсайта не гарантира напълно сигурността на информацията, въпреки всички усилия направени от компанията.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

9.1. Потребителят може да получи каквото и да е било разяснение касаещо обработването личните му данни като се свърже с Администратора на Уебсайта чрез формата за контакт на уебсайта;

9.2. В този документ ще бъдат отразени направените каквито и да е било промени в политиката за обработване на лични данни. Срокът на валидност на тази политика е неопределен, докато тя не бъде заменена с нова версия;

9.3. Администраторът на Уебсайта може да актуализира Политиката за поверителност, за да отразява и тя промените в политиката за обработване на лични данни. В случай, че бъдат направени значителни промени в правилата за поверителност като цяло и политиката за използване на личната информация на Потребителя в частност, Администраторът на Уебсайта се задължава да оповести това на текущата страница на уебсайта.

9.4. Потребителят трябва периодично да проверява тази страница, за да бъде наясно с най-новата информация касаеща политиката за поверителност;

9.5. Всички промени в Политиката на поверителност влизат в сила от момента, в които бъдат публикувани на уебсайта;

9.6. Правна сила има само българската версия на Политиката, докато преводите на всеки друг език са предоставени само за информационни цели.

Покажи повече